Sectorrendement mbo

Hier ziet u voor de gekozen regio en type opleiding het percentage gediplomeerden werkzaam binnen de sector Zorg en Welzijn een jaar na diplomering, uitgesplitst naar BOL en BBL.

Sectorrendement:
Het aandeel gediplomeerden dat werkzaam is in de sector Zorg en Welzijn.

BBL: Beroepsbegeleidende leerweg. Deze leerweg is meer praktijkgericht dan de BOL.

BOL: Beroepsopleidende leerweg (voltijd en deeltijd).

Voltijd: Onderwijs met voltijd inschrijving. Dit is dagonderwijs dat op doordeweekse dagen wordt gegeven.

Deeltijd: Onderwijs met deeltijd inschrijving. Dit is onderwijs voor personen die hun studie willen combineren met andere bezigheden, zoals werk, zorgtaken of vrijwilligerswerk.

Studierichting: De indeling naar dossiers en kwalificaties is afkomstig van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Dossiers die tot zorg en welzijn worden gerekend zijn speciaal voor AZW geselecteerd. Gezondheids- en welzijnszorg omvat: behandeling in algemene en gespecialiseerde ziekenhuizen; geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg, eventueel in combinatie met overnachting; behandeling door medische en paramedische praktijken; ondersteunende activiteiten voor de gezondheidszorg, door bijvoorbeeld laboratoria en ambulancediensten; verpleging, verzorging of begeleiding met huisvesting door bijvoorbeeld verpleeg- en verzorgingshuizen of via begeleid wonen; welzijnszorg, zoals thuiszorg, lokaal welzijnswerk en hulp aan gehandicapten en ouderen; kinderopvang.

Peilmoment: jaarlijks

Bron: CBS AZW

POWERED BY

powered by