Definities Onderwijs

Instroom

Aantal personen per opleiding, dat op peildatum 1 oktober van een jaar staat ingeschreven voor een opleiding bij een onderwijsinstelling van het bekostigd onderwijs en in het jaar daarvoor niet stond ingeschreven voor deze opleiding.

Deelnemers

Het aantal personen dat voor een bepaalde opleiding staat ingeschreven bij een onderwijsinstelling van het bekostigd onderwijs, op peildatum 1 oktober per jaar.

Gediplomeerden

Personen die een diploma hebben behaald aan de door de overheid bekostigde instellingen voor het mbo, hbo of wo.

Sectorrendement

Het sectorrendement is het aandeel personen dat een diploma heeft behaald aan de door de overheid bekostigde instellingen voor het mbo, hbo of wo dat op het peilmoment werkzaam is binnen Zorg en Welzijn. Peilmoment voor het wel of niet werkzaam zijn binnen zorg en welzijn is de laatste vrijdag voor kerst na het studiejaar waarin het diploma behaald is. Voor bijvoorbeeld personen die in studiejaar 2015/’16 een hbo-diploma hebben behaald is het peilmoment de laatste vrijdag voor kerst in 2016. Personen die in het studiejaar volgend op het studiejaar dat zij hun diploma behaald hebben een inschrijving hebben voor een voltijd opleiding aan een door de overheid bekostigde onderwijsinstelling worden niet meegenomen in de berekening van sectorrendement, omdat verondersteld wordt dat zij maar beperkt beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.

Opleidingen

De indeling naar mbo-dossiers en kwalificaties is afkomstig van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Mbo-dossiers en hbo- en wo-opleidingen die tot Zorg en Welzijn worden gerekend, zijn speciaal voor AZW geselecteerd. Gezondheids- en welzijnszorg omvat: behandeling in algemene en gespecialiseerde ziekenhuizen; geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg, eventueel in combinatie met overnachting; behandeling door medische en paramedische praktijken; ondersteunende activiteiten voor de gezondheidszorg, door bijvoorbeeld laboratoria en ambulancediensten; verpleging, verzorging of begeleiding met huisvesting door bijvoorbeeld verpleeg- en verzorgingshuizen of via begeleid wonen; welzijnszorg, zoals thuiszorg, lokaal welzijnswerk en hulp aan gehandicapten en ouderen; kinderopvang.

Opleidingsvormen

Voltijd: Onderwijs met voltijd inschrijving. Dit is dagonderwijs dat op doordeweekse dagen wordt gegeven.

Deeltijd: Onderwijs met deeltijd inschrijving. Dit is onderwijs voor personen die hun studie willen combineren met andere bezigheden, zoals werk, zorgtaken of vrijwilligerswerk.

Duaal: Onderwijs waarbij werken en leren worden gecombineerd.

BBL: Beroepsbegeleidende leerweg binnen het mbo. Deze leerweg is meer praktijkgericht dan de BOL.

BOL: Beroepsopleidende leerweg (voltijd en deeltijd) binnen het mbo.

Extraneï: Studenten die alleen ingeschreven staan bij een onderwijsinstelling om examen te doen, maar geen lessen volgen.

POWERED BY

powered by